Nikita - Episode 3.01 - 3.0 - Promotional Photos By DarkUFO (September 27, 2012, 9:00 pm) Nikita