Killjoys - Episode 3.10 - Wargasm (Season Finale) - Promo, Sneak Peek, Promotional Photos & Synopsis By (August 28, 2017, 9:28 pm) Killjoys