Killjoys - Episode 3.05 - Attack the Rack - Promo, Sneak Peek, Promotional Photos & Synopsis By (July 23, 2017, 10:06 am) Killjoys