Chesapeake Shores - Episode 2.10 - Freefall (Season Finale) - Promo, Sneak Peek, Promotional Photos + Synopsis By (October 2, 2017, 4:37 pm) Chesapeake Shores